Pirkimo taisyklės | Knyga

Prekių pirkimo-pardavimo interneto knygyne shop.stipruszmogus.lt taisyklės

 1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB „Stiprus žmogus“, įmonės kodas 304073963, PVM mokėtojo kodas LT100012372116, Maironio g. 23-1, Vilnius. Tel. 8 60567823, el.paštas: knyga@stipruszmogus.lt.

1.2. Shop.stipruszmogus.lt – knygynas internete, esantis adresu shop.stipruszmogus.lt. Toliau – knygynas.

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

1.6. Taisyklės – šios prekių pirkimo-pardavimo interneto knygyne taisyklės.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Taisyklės jas patvirtinus Pirkėjui (t.y. suformavus ir patvirtinus užsakymą), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu interneto knygyne susijusios sąlygos.

2.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai informuojami naują Taisyklių redakciją paskelbus svetainėje.

2.3. Pirkti interneto knygyne turi teisę tik Pirkėjai, nurodyti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes interneto knygyne.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad jo vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, prekių pristatymo adresą Pardavėjas tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.2. Jei Pirkėjas nepageidauja, kad 3.1 punkte nurodyti jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi nurodyti, kad nesutinka, jog jo pateikti duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais. Jei Pirkėjas pastabos neįrašė, tačiau po prekių įsigijimo nepageidauja, kad 3.1 punkte nurodyti duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi teisę parašyti Pardavėjui elektroninį laišką adresu knyga@stipruszmogus.lt ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų. Elektroninių laiškų Pirkėjas visada gali atsisakyti paspaudęs laiško apačioje pateikiamą nuorodą „atsisakyti naujienlaiškio”.

3.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo interneto knygyne, taip pat Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros  tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 3.2 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.3.1. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

3.3.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

3.3.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.4. Pirkėjas turi šias teises:

3.4.1. žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

3.4.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3.4.3. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

3.4.4. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;

3.4.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių knygyne.

3.5. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, esant visiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

3.6. Remiantis Taisyklių 10.2.2, 10.3.3 ir 10.4.3 punktais, Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui ar kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

3.7. Siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės knygyno paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio interneto knygyno lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, interneto knygyno lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas, patvirtindamas užsakymą, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

3.8. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą elektroninio pašto adresu knyga@stipruszmogus.lt. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą el. paštu bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

4. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

4.1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą (būdą), telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.

4.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.

4.3. Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą.

4.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas interneto knygyno duomenų bazėje.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas interneto knygyne šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

5.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas, naudodamasis interneto knygynu, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.

7.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti interneto knygyno veiklą.

7.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų interneto knygyne, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

7.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine.

7.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.2. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 5 (penkias) dienas.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir interneto knygyne nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis knygyno teikiamomis paslaugomis.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklių 12 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

8.5. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1. Prekių kainos interneto knygyne ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

9.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš knygyne pateiktų atsiskaitymo būdų, kurį pats pasirenka.

9.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

9.5. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR civilinio kodekso 6.22811 str., išlaidų, per 14 dienų atsisakyti šios sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Anuliavus užsakymą, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

10. Prekių pristatymas

10.1. Prekės pristatomos (išsiunčiamos) Pirkėjui jo nurodytu adresu arba pristatomos į artimiausiai Pirkėjo adreso esantį paštomatą. Užsakyta prekė iš Lietuvos pašto skyriaus turi būti atsiimta ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo informacijos apie prekių siuntos pristatymą į Lietuvos pašto skyrių gavimą arba per 5 (penkias) dienas nuo SMS apie gautą siuntą gavimo dienos.

10.2. Pardavėjas pristato (išsiunčia) prekes Pirkėjui ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

10.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.4. Pirkėjui priėmus siuntą, pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų ir jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

10.5. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes, Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai.

11. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

11.1. Parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto knygyne esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

11.3. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

12. Prekių grąžinimas ir keitimas

12.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo užsakymo.

12.1.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo užsakymo ir grąžinti gautas prekes.

12.1.2. Apie užsakymo atsisakymą Pirkėjas privalo pranešti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu: knyga@stipruszmogus.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes. Pirkėjas gali grąžinti kokybiškas prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo pateikimo dienos. Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtą sumą už prekes be pristatymo išlaidų. Už kokybiškų prekių grąžinimą taip pat moka Pirkėjas.

12.1.3. Taisyklių 12.1.1 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei prekės vertė nesumažėjo dėl Pirkėjo veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

12.1.4. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, išlaikytos prekinės išvaizdos.

12.1.5. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

12.1.6. Jei Pirkėjas interneto knygyne įsigijo prekių rinkinį ir vadovaudamasis Taisyklių 12.1.1 punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti užsakymo tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių rinkinį, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 12.1.1 punkte numatyta teise tik visų rinkinyje esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš rinkinyje esančių prekių neatitinka Taisyklių 12.1.3 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių rinkinį.

12.1.7. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna knygynas.

12.2. Prekių grąžinimas ir keitimas įsigijus nekokybiškas prekes.

12.2.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos remiantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697. Vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklių 18 punkto nuostatomis, netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363, ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

12.2.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, buvusiu prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas savo pasirinkimu per LR Civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą turi teisę:

12.2.2.1. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti prekės trūkumus;

12.2.2.2. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

12.2.2.3. reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti prekės kainą;

12.2.2.4. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti iš Pardavėjo per 14 dienų nuo netinkamos kokybės prekės grąžinimo, sugrąžinti sumokėtą sumą.

12.2.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš 12.2.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 12.2.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 12.2.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo.

12.2.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

12.2.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu knyga@stipruszmogus.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

12.2.4.2. pateikti bet kurį prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą (prekių pirkimo-pardavimo kvitą, PVM sąskaitą-faktūrą, mokėjimo pavedimo kopiją ar kita);

12.2.5. Teise grąžinti kokybės reikalavimų neatitinkančias prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per dvejus metus nuo prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos (LR Civilinis kodeksas 6.338 straipsnis 5 dalis).

12.2.6. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

12.2.7. Jei Pirkėjas interneto knygyne įsigijo prekių rinkinį ir viena rinkinio dalis arba visos rinkinio dalys neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių rinkinį. Jei bent viena iš rinkinyje esančių prekių yra pažeista Taisyklių 12.3.13 punkte numatytu būdu, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių rinkinį.

12.2.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

12.2.9. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o knygynas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Klientui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas.

12.2.10. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje  žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

12.2.11. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Knygynas užsako vežėją prekių grąžinimo paėmimui iš Pirkėjo ir prisiima atsakomybę už prekių atsitiktinį žuvimą ar sugedimą nuo siuntinio (prekių) perdavimo vežėjui.

12.2.12. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna knygynas.

12.2.13. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis interneto knygynu.

13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.4. Jei Pardavėjo interneto knygyne yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

13.5. Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia knyga@stipruszmogus.lt.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Prašymą/skundą dėl knygyne įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p.: tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 2626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGCplatformoje http://ec.europa.eu/odr/

Informacija atnaujinta 2022-11-12

Pirkinių krepšelis